Y nghia thuc tien cua quy luat gia tri
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Y nghia thuc tien cua quy luat gia tri"
Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới
 Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời  gian tới ( 21 Trang) ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  270.27 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ý nghĩa thực tiễn của việc nghên cứu xã hội học đối với lĩnh vực pháp luật
Xã hội học là nghành khoa học nghiên cứu các quy luật và quá trình xã hội của các sự kiện, hiện tượng xã hội thể hiện trong hoạt động của các nhóm xã hội bằng các phương pháp... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  111 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Lý thuyết và thực tiễn của các thể loại phát thanh sau : Tin-Tường Thuật-Phỏng Vấn-Phóng Sự-Bình Luận
Lý thuyết và thực tiễn của các thể loại phát thanh sau : Tin-Tường Thuật-Phỏng Vấn-Phóng Sự-Bình Luận ( 22 Trang) ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  207.72 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích ba tình huống trong thực tế để làm rõ tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế đó là sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hoá.  Sản xuất hàng hoá ra... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  82.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Cơ sở lý luận và thực tiến của việc thiết lập mô hình cơ quan tài phán hành chính thuộc Chính phủ
Khiếu kiện hành chính là việc cá nhân, tổ chức yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo đảm pháp chế và nâng... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  431 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp đề ra nhằm vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế Viêt Nam
Đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới thì nước Việt Nam ta còn là một trong những nước có nền kinh tế chậm phát triển, nghèo nàn và lạc hậu. Cơ sở... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  115.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân
Xuất phát từ tình hình thực tế các quan hệ hôn nhân và gia đình, đồng thời cũng nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của vợ chồng về vấn đề tài sản, luật hôn nhân và gia đình... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  94.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề lý luận và thực tiễn của giao kết hợp đồng
Hợp đồng dân sự là cơ sở quan trọng để xác định quyền, nghĩa vụ của chủ thể tham gia vào quan hệ dân sự cụ thể đó. Việc giao kết hợp đồng dân sự phù hợp với các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  142 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề pháp lí và thực tiễn của hoạt động chống khủng bố quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Liên hệ với Việt Nam
Khủng bố đã tồn tại từ hàng nghìn năm nay, ít nhất là từ đầu thiên niên kỷ thứ nhất. Tuy nhiên, khủng bố với tầm cỡ quốc tế thì phải đến đầu thiên niên kỷ thứ ba này... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  118 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài : Anh(chị) làm rõ vấn đề : “Độc lập dân tộc phải gằn liền CNXH”theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Hãy làm rõ ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận điểm trên.
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc sắc... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  96 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Em hãy làm rõ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nêu ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận điểm?
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc sắc... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  97.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề bài: Anh chị hãy làm rõ vấn đề: "Độc lập dân tộc phải gắn liền với Chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh". Hãy nêu rõ ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận điểm trên
Năm 1930, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời. Sự kiện này là mốc son đánh dấu sự kết hợp các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích, đánh giá những cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất dài. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  157.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hình thành và phát triển nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình
Hôn nhân và gia đình là những hiện tượng xã hội phát sinh trong quá trình phát triển của xã hội loài người, biểu hiện những quan hệ mang tính tự nhiên. Cũng như những hiện tượng xã hội... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  197 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Trình bày lý thuyết về tuần hoàn và chu chuyển tư bản. ý nghĩa thực tiễn rút ra khi nghiên cứu lý thuyết này đối với việc quản lý các doanh nghiệp của nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
Phát triển và hội nhập là một trong những xu thế lớn của thời đại. Đối với Việt Nam, nhất là trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa nền kinh tế đi lên theo... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  463.2 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nội dung và vai trò của quy luật giá trị thặng dư ( 15 trang )
Trước khi đưa ra một nền sản xuất nào đó người sản xuất phải nghiên cứu sản xuất ra hàng hoá đó có giá trị, bên cạnh đó là có gía trị thặng dư. V́ sản xuất giá trị... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  230.57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị vai trò quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường
Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  270.27 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 Tại Việt Nam, hệ thống pháp luật về thuế nhìn chung còn khá non trẻ và đi sau các nước trên thế giới một khoảng cách rất lâu dài. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  83.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở nước ta
 Xã hội loài người đã trải qua năm phương thức sản xúât khác nhau sự vận động và phát triển của các phương thức sản xuất thường xuyên chịu sự tác động và chi phối của các quy luật... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  331.06 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị ( 20 trang )
 Quy luật giá trị ( 20 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  245.61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta ( 20 trang )
Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tế chính rị đưa ra là cực kỳ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  287.24 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường ( 15 trang )
 Quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường ( 15 trang ) ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  197.47 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật phủ định của phủ định trong phép biện chứng duy vật của triết học Mác - Lênin & vận dụng những nội dung cơbản của quy luật này trong việc phát triển hệ điều hành máy tính
Triết học Mác – Lênin ra đời cũng như là 1 tất yếu lịch sử, không chỉ là sự phản ánh thực tiễn xã hội, mà còn là sự phát triển hợp... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  654.33 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị và thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản, quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá . Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  71.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nội dung quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn của anh chị vào trong hoạt động thực tiễn
Trong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muôn vẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặp lại của các hiện tượng, từ đó hình... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  138.62 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới ( 21 trang )
 Thực trạng và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới ( 21 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  270.27 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới ( 19 trang)
 Thực trạng và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới ( 19 trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  224.7 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
/quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam
Một xã hội có những chính sách về phát triển kinh tế ngày một toàn diện và hiệu quả hơn sao cho đòi sống tinh thần và vật chất của con người trong xã hôị dó ngáy một ổn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  329.98 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy Luật Giá trị trong nền sản xuất Hàng Hóa và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng nền kinh tế Thị Trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Quy Luật Giá trị trong nền sản xuất Hàng Hóa và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng nền kinh tế Thị Trường định hướng XHCN ở Việt Nam ( 16 tr) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  208.11 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luật thuế Xuất - Nhập khẩu nhìn từ hoạt động thực tiễn của công ty
Thực tập cuối khoá là một khâu của quá trình đào tạo nhằm gắn liền học với hành, lý luận với thực tiễn, giúp sinh viên làm quen và tăng cường kỹ năng thực tế, năng lực chuyên môn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  150.07 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status