Vai tro quy luat gia tri thang du
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Vai tro quy luat gia tri thang du"
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam
 Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam Như chúng ta đã biết, sau chính sách Đổi Mới năm 1986, kinh tế Việt... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới
 Thực trạng sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời  gian tới ( 21 Trang) ... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  270.27 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích ba tình huống trong thực tế để làm rõ tác động của quy luật giá trị trong nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay
Lịch sử phát triển của nền sản xuất xã hội đã và đang trải qua hai kiểu tổ chức kinh tế đó là sản xuất tự cấp tự túc và sản xuất hàng hoá.  Sản xuất hàng hoá ra... 6 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  82.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thưc trạng vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế nước ta thời gian qua và những giải pháp đề ra nhằm vận dụng quy luật giá trị vào nền kinh tế Viêt Nam
Đứng trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới thì nước Việt Nam ta còn là một trong những nước có nền kinh tế chậm phát triển, nghèo nàn và lạc hậu. Cơ sở... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  115.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối đa của mình họ đã... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  69 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nội dung và vai trò của quy luật giá trị thặng dư ( 15 trang )
Trước khi đưa ra một nền sản xuất nào đó người sản xuất phải nghiên cứu sản xuất ra hàng hoá đó có giá trị, bên cạnh đó là có gía trị thặng dư. V́ sản xuất giá trị... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  230.57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng ý luận về giá trị thặng dư và lợi nhuận để phân tích các nhân tố làm tăng lợi nhuận của một doanh nghiệp . Nêu rõ thực trạng kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và phân tích rõ nguyên nhân ( 13 trang )
 Vận dụng ý luận về giá trị thặng dư và lợi nhuận để phân tích các nhân tố làm tăng lợi nhuận của một doanh nghiệp . Nêu rõ thực trạng kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và phân tích rõ nguyên nhân ( 13 trang... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  201.33 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Mác ( 29 trang )
 Giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Mác ( 29 trang ) ... 4 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  330.65 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ý nghĩa ngày nay của học thuyết về giá trị thặng dư của C.Mác
C. Mác đã vạch ra rằng, tư bản không hề phát minh ra lao động thặng dư, rằng: "Nơi nào mà một bộ phận xã hội chiếm độc quyền về những tư liệu sản xuất thì nơi đó người... 5 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  52.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị vai trò quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường
Chúng ta đã biết được quy luật giá trị là quy luật kinh tế quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá .Do đó mà ở đâu có sản... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  270.27 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường ở nước ta
 Xã hội loài người đã trải qua năm phương thức sản xúât khác nhau sự vận động và phát triển của các phương thức sản xuất thường xuyên chịu sự tác động và chi phối của các quy luật... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  331.06 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị ( 20 trang )
 Quy luật giá trị ( 20 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  245.61 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta ( 20 trang )
Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tế chính rị đưa ra là cực kỳ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  287.24 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường ( 15 trang )
 Quy luật giá trị cơ chế thị trường và nền kinh tế thị trường ( 15 trang ) ... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  197.47 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giá trị thặng dư
Kinh tế chính trị Mác-Lênin có vai trò quan trọng trong đời sống Xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay yêu cầu học tập, nghiên cứu kinh tế chính trị Mác-Lênin càng được đặt ra... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  192 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị và thực trạng vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản, quan trọng nhất của sản xuất và trao đổi hàng hoá . Do đó mà ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  71.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới ( 21 trang )
 Thực trạng và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới ( 21 trang ) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  270.27 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới ( 19 trang)
 Thực trạng và sự vận dụng quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn quy luật giá trị ở nước ta thời gian tới ( 19 trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  224.7 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư
Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  235.99 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
/quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam
Một xã hội có những chính sách về phát triển kinh tế ngày một toàn diện và hiệu quả hơn sao cho đòi sống tinh thần và vật chất của con người trong xã hôị dó ngáy một ổn... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  329.98 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy Luật Giá trị trong nền sản xuất Hàng Hóa và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng nền kinh tế Thị Trường định hướng XHCN ở Việt Nam
Quy Luật Giá trị trong nền sản xuất Hàng Hóa và sự vận dụng quy luật này trong xây dựng nền kinh tế Thị Trường định hướng XHCN ở Việt Nam ( 16 tr) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  208.11 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Bản chất và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
Theo danh giá của VI LêNin thì lý luận giá trị thặng dư là hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của C.Mac. Các nhà tư bản để đạt được mục đích tối đa của mình họ đã... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  88.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị
Nghiên cứu khoa học là một họat động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức,… đạt được từ các thí nghiệm NCKH để phát hiện ra những cái... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  115 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị
Hiện nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đây là thời kỳ chuyển tiếp từ nền kinh tế cũ,lạc hậu,bao cấp lên một nền kinh tế mới hơn, phát triển hơn,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  101.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Hướng mạnh vào xuất khẩu đồng thời thay thế nhập khẩu những sản phẩm trong nước sản xuất có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu hàng hoá xuất khẩu sang dạng chế biến sâu, mở ra những mặt hàng mới có giá trị thặng dư cao
  Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó giữa sàn xuất và tiêu thụ. Chính vì vậy thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn mà các... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  508.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất hàng hóa, chi phối toàn bộ hoạt động của những người sản xuất và trao đổi hàng hóa. Theo yêu cầu của quy luật giá... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  89 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quy luật giá trị và sự vận dụng quy luật giá trị ở Việt Nam
Một xã hội có những chính sách về phát triển kinh tế ngày một toàn diện và hiệu quả hơn sao cho đòi sống tinh thần và vật chất của con người trong xã hôị dó ngáy một ổn... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  98.42 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Bước vào thế kỉ XXI, chất lượng nguồn nhân lực giữ vai trò quyết định trong việc phát huy nội lực phát triển đất nước, hợp tác và cạnh tranh trong hội nhập khu vực và quốc tế, điều đó đòi hỏi phải tiếp tục nâng cao học vấn của những người lao độn
  Bước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng CSVN đã khẳng định: “Giáo dục – Đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Đất... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  329.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giá trị thặng dư - Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư
Theo đánh giá của V.I Lênin, lí luận giá trị thặng dư là “hòn đá tảng của học thuyết kinh tế của Mác” và học thuyết kinh tế của C. Mác là “nội dung  căn bản của chủ nghĩa... 10 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Ý NGHĨA NGÀY NAY CỦA HỌC THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ THẶNG
1 – Cơ chế bóc lột tư bản chủ nghĩa C. Mác đã vạch ra rằng, tư bản không hề phát minh ra lao động thặng dư, rằng: "Nơi nào mà một bộ phận xã hội chiếm độc quyền về những tư liệu sản... 8 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng: 
  Người gửi: lllllonely
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status