Cac hinh thai kinh te nuoc ta hien nay
 
Kết quả tìm kiếm với từ khóa: "Cac hinh thai kinh te nuoc ta hien nay"
Báo chí với vấn đề xây dựng và hoàn thiện thể chế hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay
 Hiện nay, dưới tác động ngày càng mạnh mẽ của xu thế toàn cầu hoá và quốc tế hoá chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội ngày càng phát triển đã đặt ra cho báo chí nhiều vấn đề cần giải... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  27.32 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những mâu thuẫn trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
 Mục lục A. Đặt vấn đề. B. Nội dung. 1.  Sự cần thiết khách quan phát... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  36.16 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay  Báo chí có vai trò quan trọng đặc biệt trong đời... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  31.92 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng và xu hướng phân hoá giàu nghèo trong quá trình chuyển đổi, xây dựng và phát triển nền kinh tế nước ta
 Thế giới đang bước vào thế kỷ mới với kỳ vọng một cuộc sống mới phồn vinh hạnh phúc. Làn sóng toàn cầu hoá đang lan nhanh là động lực thôi thúc các quuốc gia dân tộc vào một cuộc đua tranh... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  327.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
Trên cơ sở đổi mới tư duy kinh tế, những năm gần đây nền kinh tế kế ạch hoá tập trung ở nước ta đã từng bước chuyển sang kinh tế thị trường như một đòi hỏi tất yếu của sự phát... 3 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  155 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nay
Cạnh tranh là một trong những qui luật của nền kinh tế thị trường. Khi thực hiện chuyển đổi nền kinh tế cũ sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải chấp nhận những qui... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  151.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vấn đề gia đình và phát huy truyền thống gia đình nước ta hiện nay
Gia đình - tế bào của xã hội tồn tại, biến đổi gắn liền với quá trình vận động, biến đổi của lịch sử từ chế độ xã hội này sang chế độ xã hội khác. Vấn đề gia... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  55.26 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chức năng giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay
Gia đình là môi trường đầu tiên trong quá trình xã hội hoá của mỗi con người. Chính thông qua gia đình, các thành viên lĩnh hội được các giá trị cơ bản của cuộc sống, chuẩn bị những... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  319.85 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài: Đề xuất các biện pháp quản lý cầu dịch vụ vận tải hàng không ở nước ta hiện nay.
Cùng với sự phát triển trong các ngành kinh tế xã hội là sự gia tăng về nhu cầu vận tải cả về sản lượng lần chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội,... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  35.2 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Phân tích nội dung các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật ? Từ sự phân tích đó, hãy rút ra ý nghĩa của mỗi cơ chế đối với công tác phòng chống vi phạm pháp luật ở nước ta hiện nay
 Ở nước ta hiện nay, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường cùng với quá trình dân chủ hóa mọi mặt của đời sống xã hội, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn nhiều... 2 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  108 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để chứng minh tính tất yếu sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa của Việt Nam
Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  106.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài:“Đổi mới mô hình tổ chức giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta hiện nay.”
Nhà nước XHCN Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân, quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Công dân , tổ chức có quyền khiếu nại với cơ quan nhà... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  519.48 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nay
Thực trạng cạnh tranh và độc quyền ở nước ta hiện nay ( 31 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  354.55 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Những vấn đề tổng quát về ngành công nghiệp chế biến rau quả của nước ta hiện nay phương hướng và giải pháp phát triển ngành này trong những năm tới
Những vấn đề tổng quát về ngành công nghiệp chế biến rau quả của nước ta hiện nay phương hướng và giải pháp phát triển ngành này trong những năm tới ( 39 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  480.05 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay và những giải pháp hoàn thiện
Thực trạng quan hệ phân phối ở nước ta hiện nay và những giải pháp hoàn thiện ( 29 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  376.1 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Nâng cao chất lượng sản phẩm trong các Doanh Nghiệp Nhà Nước ta hiện nay
Nâng cao chất lượng sản phẩm trong các Doanh Nghiệp Nhà Nước ta hiện nay ( 37 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  457.34 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quản trị nguồn nhân lực và thực trạng về Quản Trị Nguồn Nhân lực trong kinh doanh bất động sản ở nước ta hiện nay
Quản trị nguồn nhân lực và thực trạng về Quản Trị Nguồn Nhân lực trong kinh doanh bất động sản ở nước ta hiện nay ( 25 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  187.13 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp - Tiếp tục đổi mới quản lý ngân sách giáo dục - đào tạo ở nước ta hiện nay
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng công tác giáo dục - đào tạo (GD-ĐT). Cùng với khoa học và công nghệ, GD-ĐT đã được Đại hội VIII của Đảng xác định là quốc sách... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  482.5 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Bảo tồn và phát huy giá trị di sản cổ vật gốm sứ ở nước ta hiện nay ( Qua khảo sát Hà Nội, Nam Định và Ninh Bình)
            Lịch sử mấy ngàn năm dựng nước gắn liền với giữ nước của dân tộc đã hun đúc nên một truyền thống văn hóa tốt đẹp. Nền văn hóa đó đã làm nên... 1 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  97.95 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chức năng giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay
Chức năng giáo dục gia đình ở nước ta hiện nay ( 28 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  400.07 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Sự du nhập và ảnh hưởng của Đạo Tin Lành trong đồng bào dân tộc H'Mong ở một số tỉnh miền núi Phía Bắc nước ta hiện nay
Sự du nhập và ảnh hưởng của Đạo Tin Lành trong đồng bào dân tộc H'Mong ở một số tỉnh miền núi Phía Bắc nước ta hiện nay ( 49 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  573.57 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chính sách việc làm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
Chính sách việc làm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay ( 41 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  492.23 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Chính sách việc làm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay
Chính sách việc làm trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay ( 40 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  466.33 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế,trình bày báo in ở nước ta hiện nay
Khả năng ứng dụng các phần mềm máy tính trong thiết kế,trình bày báo in ở nước ta hiện nay ( 82 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Word (.doc)
 Dung lượng:  901.07 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Đề tài:Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhấp kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế th́ mới có thể tránh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  418.18 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quan niệm về Tài phán hành chính ở nước ta hiện nay
Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì  dân, quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Công dân , tổ chức có quyền... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  31.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Quan niệm về Tài phán hành chính ở nước ta hiện nay
Nhà nước Xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì  dân, quyền làm chủ về mọi mặt của nhân dân được Nhà nước bảo đảm. Công dân , tổ chức có quyền... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   Winrar File (.rar)
 Dung lượng:  31.43 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn tốt nghiệp : Đổi mới mô hình tổ chức giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta hiện nay
Luận văn tốt nghiệp : Đổi mới  mô hình tổ chức giải quyết khiếu kiện hành chính ở nước ta hiện nay ( 108 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  530.26 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Luận văn thạc sĩ : Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay
Luận văn thạc sĩ : Nâng cao chất lượng áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các  tranh chấp quyền sử dụng đất tại Tòa án nhân dân ở nước ta hiện nay ( 119 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  576.81 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Vị trí của các khu chế xuất và tình hình phát triển của nó ở nước ta hiện nay
Vị trí của các khu chế xuất và tình hình phát triển của nó ở nước ta hiện nay ( 20 Trang) ... 0 lần tải.    
 Kiểu file:   PDF(.pdf)
 Dung lượng:  276.08 Kb
  Người gửi: Thành viên
  Mức phí:    500 điểm
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status