Vị trí vai trò của gia đình trong xã hội xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Vị trí vai trò của gia đình trong xã hội xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay

 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá VIII) đã đặt vấn đề gia đình ở một tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng văn hó và phát triển về mọi mặt của đất nước. Vấn đề đặt ra là phải tạo ra đời sống lành mạnh ở các đơn vị cơ sở, đầu tiên là gia đình, giữ gìn và phát huy những đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam, coi trọng xây dựng gia đình văn hoá và xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Gần đây, gia đình không chỉ nổi lên như một vấn đề quan trọng và câp thiết của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề đang được đặt ra với các dân tộc trên toàn thế giới.

Loài người đã từ giã thế kỷ XX để bước vào thế kỷ XXI. Vấn đề gia đình ngày càng trở nên phong phú, đa dạng và phức tạp. Ở mọi nơi, mọi lúc, gia đình đều chứng tỏ sức mạnh của nó. Nó có thể xây dựng và cũng có thể phá hoại. Nó đem lại hạnh phúc cho con người và cũng như gieo rắc những điều bất hạnh.

Không lúc nào bằng lúc này, vấn đề gia đình được đặt ra với một ý nghĩa phổ quát ở cả phương Đông và phương Tây. Nó không chỉ mang tính cấp thiết của hiện tại mà còn gắn liền với quá khứ và góp phần quyết định đối với tương lai.

Lịch sử công nghiệp hoá, hiện đại hóa của các dân tộc đều gắn liền với những biến đổi sâu sắc của gia dình, đều chịu sự tác động kìm hãm hay thúc đẩy, tiến bộ hay bảo thủ của gia đình.

Việt Nam là một nước chậm tiến đang đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hóa với đầy rẫy những khó khăn. Tuy nhiên Việt Nam cũng có những thuận lợi to lớn là với sự nỗ lực và sáng tạo, Việt Nam có thể tránh được những sai lầm của người đi trước và xử lý vấn đề gia đình một cách khoa học, hợp lý, phát huy được truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gạt bỏ được những nhân tố lạc hậu để gia đình Việt Nam trở thành nhân tố tích cực cho công nghiệp hoá, hiện đại hóa vừa thể hiện bản sắc văn hoá của dân tộc, vừa phù hợp với xu hướng tiến bộ của nhân loại. 

Gia đình Việt Nam là một vấn đề khoa học. Bước đầu chỉ nên tập trung vào một số vấn đề cơ bản và cấp thiết chung quanh mối quan hệ giữa gia đình và văn hoá.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài.

Đề tài gia đình từ xưa đến nay không phải là một vấn đề mới mẻ, nó đã thu hút được rất nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu dưới nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn: xã hội học quan tâm đến gia đình như một thiết chế xã hôị, một nhóm tâm lý xã hội đặc thù, kinh tế học quan tâm đến gia đình như một đơn vị kinh tế, đơn vị tiêu dùng, dân số học lại quan tâm đến gia đình trong việc tái sản xuất ra con người.

Đề cấp đến vấn đề gia đình này, có rất nhiều tác phẩm đáng lưu ý là các tác phẩm sau:

- “Gia đình Việt Nam hiện nay” - Lê Thi.

- “Gia đình Việt Nam với chức năng xã hội học” - Lê Ngọc Văn.

- “Mác-Ăngghen tuyển tập”.

- “Lênin toàn tập”.

- “Luật hôn nhân gia đư

- “Văn kiện đại hội V”.

Các tác phẩm cũng như văn kiện trên đã đề cập đến vấn đề gia đình ở

nhiều khía cạnh, góc độ khác nhau. Trong giới hạn phạm vi cho phép bài viết này đi sâu vào vị trí và chức nang của gia đình trong xã hội, từ đó đưa ra các giải pháp xây dựng gia đình ngày nay.

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài:

Mục đích: Bài viết này nhằm làm sáng rõ vị trí và chức năgn vô cùng quan trọng của gia đình trong xã hội, để từ đó xác định được mục tiêu và đề ra được các giải pháp xây dựng gia đình. Thực hiện được điều đó là góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước trong việc bồi dưỡng tài năng cho đất nước, gây dựng đội ngũ lao động có nhân cách, có trí tuệ... từ đó hướng đất nước đến gần nhất mục tiêu của mình.

MỤC LỤC

A. PHẦN MỞ ĐẦU

B. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG CỦA GIA ĐÌNH TRONG Xà

1.2.2. Gia đình là cầu nối giữa cá nhân và xã hội

1.2.3. Tác động của xã hội đến gia đình1.3. Chức năng của gia đình

1.3.1. Chức năng duy trì nòi giống

1.3.2. Chức năng nuôi dưỡng, giáo dục con cái

1.3.3. Chức năng kinh tế

1.3.4. Chức nang tổ chức đời sống gia đình

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1. Thực trạng gia đình Việt Nam

2.1.1. Gia đình Việt Nam trong lịch sử

2.1.2. Gia đình Việt Nam hiện nay

2.2. Những vấn đề đặt ra và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam

2.2.1. Những vấn đề đặt ra

2.2.2. Giải pháp

C. PHẦN KẾT LUẬN 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Vị trí vai trò của gia đình trong xã hội xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
XHH00355
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  0
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status