Luận văn thạc sỹ : “ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh”
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Luận văn thạc sỹ : “ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh”

 Chính quyền cấp huyện là một trong những cấp chính quyền được quan tâm củng cố, kiện toàn. Nhìn chung cơ sở vật chất của chính quyền cấp huyện đã được đầu tư một bước, chính sách đai ngộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp huyện đã được phát huy. Mặc dù được lựa chọn là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, nhưng cho đến nay chưa có công trình nào chuyên khảo đi sâu nghiên cứu vấn đề cải cách TTHC theo cơ chế “ Một cửa” tại UBND các huyện, thị xã của tỉnh Quảng Ninh. Trải qua quá trình công tác tại UBND huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, tác gỉa nhận thấy đây là vấn đề có tính chất trọng yếu đối với hoạt động của UBND huyện, nªn ®• quyết định chọn đề tài: “ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại mét sè Uỷ ban nhân dân huyên thuéc tỉnh Quảng Ninh” làm luận văn thạc sỹ quản lý hành chính công của mình với mong muốn đem lại một cái nhìn tổng quan về công cuộc cải cách hành chính trong các cơ quan hành chính Nhà nước nói chung và tình hình cải cách TTHC tại UBND huyện Vân Đồn, Uỷ ban nhân dân Thị x• Cẩm Phả t?nh Qu?ng Ninh nói riêng, d?ng th?i dỏnh giỏ l?i quỏ trỡnh ỏp d?ng co ch? “m?t c?a”t?i UBND huy?n Võn é?n và một số các huyện, thị trong t?nh Qu?ng Ninh d? t? dú d? xu?t nh?ng gi?i phỏp hoàn thi?n vi?c c?i cỏch TTHC, gúp ph?n thỳc d?y ho?t d?ng c?a UBND các huy?n, thị trong tỉnh.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài.
Thủ tục hành chính được lựa chọn là một trong những nội dung quan trọng của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước tuy đ• có nhiều nghiên cứu tổng thể, nhưng cho đến nay, chưa có nhiều công trình chuyên khảo sâu nghiên cứa vấn đề cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại cấp huyện, nơi bộ máy chính quyền trực tiếp giải quyết các nhu cầu của nhân dân. Vì vậy tôi chọn đề tài này nhằm tìm hiểu một cách tương đối toàn diện, hệ thống về cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại địa bàn một số huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đề tài đưa ra các nhận định, giải pháp góp phần tiếp tục hoàn thiện cải cách hành chính ở cấp huyện.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.
3.1. Đối tượng nghiêm cứu.
Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm 32 TTHC thuộc 05 lĩnh vực khác nhau. Trong đó, luận văn tập trung nghiên cứu vào các lĩnh vực kinh doanh, tài nguyên và môi trường, xây dựng và đô thị. Đây là những mảng công việc liên quan nhiều đến thủ tục hành chính, có nhu cầu giải quyết thường xuyên, liên tục và cũng chính là những thủ tục đòi hỏi phải cải cách nhiều hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến liên hệ công việc.
3.2. Phạm vi nghiên cứu. 
Luận văn tập trung nghiên cứu cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại Uỷ ban nhân dân một số huyện, thị x• trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 
4. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
4.1. Mục tiêu nghiện cứu.
Mục tiêu tổng quan của đề tài là nghiên cứu về TTHC và việc thực hiện cải cách TTHC tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đề xuất những giải pháp thích hợp nhằm cải tiến quy trình thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế “Một cửa” trên một số lĩnh vực cụ thể.
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu. 
Nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận về TTHC và cải cách TTHC. Nghiên cứu, phân tích các văn bản, các quy định làm cơ sở cho việc cải cách TTHC tại một số huyện, thị x• trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở đó đánh giá  thực trạng cải cách TTHC tại chính quyền cấp huyện; đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại chính quyền cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
5. Phương pháp nghiên cứu.
Để đạt được mục tiêu đề ra, luận văn sử dụng phép duy vật biện chứng, duy vật làm cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu. Đồng thời tác giả còn sử dụng kết hợp các phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phương pháp nghiên cứu thực tiễn (phương pháp quan sát khoa học, phương pháp điều tra, phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm), phương pháp chuyên gia, phương pháp toán học, phương pháp thống kê…, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp có tính khoa học.
6. Đóng góp của luận văn.
Luận văn này là một công trình khoa học nghiên cứu, đánh giá một cách tương đối hệ thống và toàn diện về cải cách TTHC tại UBND các huyện, thị x•. Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể sẽ góp phần vào việc hoàn thiện thực hiện cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại chính quyền cấp huyện trên cả nước.
7. Giả thuyết nghiên cứu.
Đề tài “ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại một số  huyện, thị x• của tỉnh Quảng Ninh” đặt ra giả thuyết là nếu kết quả nghiên cứu được thực hiện tốt sẽ giúp thúc đẩy nhanh tiến trình cải cách TTHC triển địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Luận văn còn là tiếng nói từ cơ sở mang tính tham khảo để các cơ quan, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương nghiên cứu tiếp tục hoạch định chính sách, đồng thời triển khai tốt hơn nữa nhiệm vụ cải cách TTHC, cải thiện mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính với các tổ chức, cá nhân.
8. Kết cấu của luận văn.
Ngoài phần mở đầu và kết luận đề tài được kết cấu gồm 3 chương:
         Chương 1: Cơ sở lý luận về TTHC và cơ chế “một cửa”.
Hệ thống lại lý luận nền hành chính nói chung, các bộ phận cấu thành cũng như các nội dung của CCHC. Các kiến thức về TTHC và sự cần thiết phải cải cách TTHC. Cơ chế một cửa là gì, vai trò của nó đối với việc giải quyết TTHC.
         Chương 2: Thực trạng giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” tại mét sè  UBND huyện, thÞ x• cña tỉnh Quảng Ninh.
Lêi c¶m ¬n 1
CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 2
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ 2
MỞ ĐẦU 3
Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10
VÀ CƠ CHẾ “MỘT CỬA” 10
1.1. Quản lý hành chính Nhà nước và nền hành chính Nhà nước. 10
1.1.1. Quản lý hành chính Nhà nước. 10
1.1.2. Nền HCNN và các bộ phận cấu thµnh cña nã. 16
1.1.3 Cải cách nền HCNN. 20
1.2. Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính. 28
1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính. 28
1.2.2. Phân loại các TTHC. 32
1.3.Cải cách TTHC ở Việt Nam. 35
1.3.1. Sự cần thiết cải cách thủ tục hành chính. 35
1.3.2. Mục tiêu cải cách thủ tục hành chính. 39
1.3.3. Phương thức cải cách thủ tục hành chính. 39
1.3.4 . Xu thế cải cách thủ tục hành chính  ở một số nước trên thế giới. 40
1.4. Cơ chế một cửa. 41
1.4.2.Mục đích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 43
1.4.3. Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 44
1.4.4. Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 45
1.4.5. Qui trình giải quyết. 48
Chương 2.THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI UBND HUYỆN VÂN ĐỒN, thÞ x• cÈm ph¶. 50
2.1. Khái quát về quá tình hình thành và hoạt động của UBND huyện Vân Đồn, thị x• Cẩm Phả. 50
2.1.1. Tổng quan. 50
2.1.2 Các loại TTHC thực hiện theo cơ chế “một cửa”. 51
2.1.3 Thủ tục hành hành chính trước khi chưa áp dụng cơ chế “ một cửa” tại Uỷ ban nhân dân các huyện, thị x• của tỉnh Quảng Ninh. 51
2.2. Th?c tr?ng c?i cỏch TTHC theo co ch? “m?t c?a” tại UBND huy?n Võn é?n, thị x• Cẩm Phả. 52
2.2.1 Khái quát chung về cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” của UBND huyện Vân Đồn, thÞ x• CÈm Ph¶. 52
2.2.2. Kết quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “ Một c?a” trong các lĩnh vực sau. 61
2.2.3. Đánh giá những thành công và hạn chế của cải cách TTHC theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện, thÞ x•. 71
Chương 3 84
CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC 84
HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA” TẠI mét sè UBND HUYỆN, thÞ x• cña tØnh Qu¶ng ninh. 84
3.1. Chương trình cải cách nền HCNN đến 2020 và định hướng cơ bản cho cải cách TTHC ở UBND huyện Vân Đồn, UBND thÞ x• CÈm Ph¶. 84
3.1.1. Nh÷ng yªu cÇu thùc tÕ ®èi víi gi¶i quyÕt thñ tôc hµnh chÝnh t¹i mét sè huyÖn, thÞ cña tØnh Qu¶ng Ninh. 84
3.1.2. Định hướng trong công tác cải cách TTHC ®èi víi mét sè c¸c huyÖn, thÞ x• trong giai đoạn tới. 85
3.2. Các giải pháp và kiến nghị thực thi. 86
3.2.1 C¸c gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m. 86
3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p vª gi¶i quyÕt vµ thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh. 87
3.2.3. Gi¶i ph¸p vÒ thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn thñ tôc hµnh chÝnh. 92
KẾT LUẬN 94
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
 

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Luận văn thạc sỹ : “ Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại một số Uỷ ban nhân dân huyện thuộc tỉnh Quảng Ninh” ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
HC00348
Loại tài liệu  Word (.doc)  Lượt tải:  5
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status