Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay
   Văn hóa - Du lịch   Triết học - Tôn giáo   Vũ trụ - Thiên văn
   Khoa học thường thức   Lịch sử - Chính trị   Thể thao
   Luật Học   Báo chí - Truyền thông   Xã Hội Học
   Hành chính   Mỹ Học   Tâm lý học
   Đông Phương Học   Ngôn ngữ học
 

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay 

Báo chí có vai trò quan trọng đặc biệt trong đời sống xã hội nói chung, văn hóa nói riêng. Các quan hệ xã hội về báo chí rất đa dạng, phong phú và phức tạp. Nó đan xen giữa văn hóa - tư tưởng với kinh tế, giữa lao động sáng tạo của tư duy với lao động sản xuất vật chất, nó xuyên suốt quá trình sản xuất - lưu thông và tiêu dùng hàng hóa. Hoạt động báo chí là kênh thông tin quan trọng để tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển văn hóa và kinh tế, nâng cao dân trí, đời sống tinh thần của nhân dân... Do đó, tăng cường quản lý nhà nước (QLNN) về báo chí là vấn đề quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. Trong luật pháp cũng như các chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí ngày càng khoa học, phù hợp với sự phát triển của báo chí. Trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí, Đảng ta đã chỉ rõ: “… Báo chí phải nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới; đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với báo chí…”.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Đảng lãnh đạo hoạt động báo chí

Chương II: Thực trạng quản lý báo chí ở VIỆT NAM

Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay

Trên đây là tóm tắt của tài liệu:" Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý báo chí ở nước ta hiện nay ". Trong toàn văn không có lỗi chính tả. Để đọc toàn văn xin nhấn Download

MÃ TÀI LIỆU
DBCTT0002
Loại tài liệu  PDF(.pdf)  Lượt tải:  1
Mức phí: : 500 điểm Tài khoản của bạn có: điểm
Nhấn Like bạn có cơ hội nhận 30.000 điểm.
Nhấn Download
Để tải tài liệu về máy.
Nhấn Thanh toán Để tìm hiểu các phương án nạp điểm ưu việt.

 Hỗ trợ viên
Chat with Hotro 01  Chat with Ho tro 02  Chat with Ho tro 02
 
 
Tài khoản
Mật khẩu
Lưu mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản ?

Đăng ký | Quên mật khẩu

Sách hay
Sinh viên cần làm gì trong thời đại mới P1
Sách nói
Nghệ thuật lãnh đạo - Quản trị tài chính -Tiến sĩ Lê Thẩm Dương
Sách nói
Lê Thẩm Dương - Ý Nghĩa Của Màu Sắc và Sức Mạnh Đồng Tiền
Sách nói
Lê Thẩm Dương Nghệ thuật lãnh đạo và Quản trị tài chính
Sách nói
Xem thêm

Giới thiệu | Facebook | Twitter | Google Plus

Copyright © 2009-2013 Thuvientructuyen.vn

KHO TÀI LIỆU MIỄN PHÍ IKIDOC.COM

DMCA.com Protection Status